Sveicam audzēkņus un vecākus ar jauno mācību gadu!

Jauno mācību gadu sporta skola uzsāk klātienē, ievērojot nepieciešamos piesardzības pasākumus treniņu nodarbību laikā. Ar mācību procesa organizācijas kārtību sporta skolā var iepazīties  sporta skolas izdotajā dokumentā “Aizkraukles novada Sporta skolas mācību procesa organizācijas kārtība infekcijas izplatības ierobežošanai”.

Mācību procesa organizācija sporta skolā

kārtība+māc.procesa org+covid+19.

27.08.2020

Aizkraukles novada Sporta skolas mācību procesa organizācijas kārtība infekcijas izplatības ierobežošanai

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumiem Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un  metodiskajiem ieteikumiem “Ieteikumi mācību procesa organizēšanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā”, lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatību, nosaku sekojošu Aizkraukles novada Sporta skolas mācību procesa organizācijas kārtību:

  • nepieļaut, ka mācību- treniņu norišu vietās atrodas personas, kuras atbilst kādai no personu grupām, kam ir noteikti pienākumi ievērot izolāciju, pašizolāciju vai karantīnu, kā arī personas ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm. Ja audzēknim tiek konstatētas šādas pazīmes, viņu izolē (atsevišķā telpā), ziņo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, kuri nekavējoties ierodas pakaļ bērnam.
  • vecākiem sekot bērna veselības stāvoklim un nepieļaut slima bērna dalību mācību- treniņu nodarbībās,
  • izslēgt vecāku vai likumisko pārstāvju klātbūtni treniņu nodarbībās, vecāki vai likumiskie pārstāvji pavada līdz sporta bāzei un sagaida audzēkni ārpus sporta bāzes,
  • pēc iespējas ievērot 2 metru distanci pirms un pēc treniņa nodarbības, kā arī treniņa norises laikā,
  • lai mazinātu kontaktu apjomu, organizēt mācību darbu tā, lai treniņi telpās norisinātos katrai treniņa grupai atsevišķi vai ne vairāk kā 30 izglītojamiem vienlaicīgi, katram telpā paredzot ne mazāk kā 4 m2 no sporta treniņa (nodarbības) norises vietas platības. Treniņi āra apstākļos notiek bez skaita ierobežojumiem, iespēju robežās nodrošinot 2 m distancēšanos,
  • lai izslēgtu drūzmēšanos, audzēkņiem un treneriem ievērot noteikto nodarbību grafiku un izmantot atsevišķas ģērbtuves (pēc iespējām), kurās neuzkavēties ilgāk par 10 minūtēm.
  • regulāri mazgāt rokas un dezinficēt inventāru,
  • ievērot treniņa norises vietas (sporta bāzes) noteiktās prasības, īpaši attiecībā uz veicamajiem pasākumiem Covid -19 infekcijas izplatības novēršanai,
  • veikt savlaicīgu nodarbību apmeklējuma uzskaiti, veicot atzīmi mācību darba uzskaites žurnālā.

 

Atbildīgā persona par noteiktās kārtības ieviešanu un uzraudzību ir sporta skolas direktore Brigita Krauze, kura koordinē noteikto prasību un Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto vadlīniju (par piesardzības pasākumu īstenošanu Covid -19 infekcijas ierobežošanai) ievērošanu un uzraudzību par to informējot iestādes darbiniekus, izglītojamos, viņu vecākus vai likumiskos pārstāvjus, informāciju publiskojot iestādes tīmekļvietnē.

About

View all posts by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *