DOKUMENTI

VECĀKIEM

Iesniegums par uzņemšanu Sporta skolā

Līgums ar vecākiem

Iesniegums par līdzfinansējuma maksas atvieglojumiem

Iesniegums par atskaitīšanu no Sporta skolas

SKOLAS DOKUMENTĀCIJA

Aizkraukles novada Sporta skolas NOLIKUMS

Iekšējās kārtības noteikumi

Izglītojamo vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība Aizkraukles novada Sporta skolā

Uzņemšanas, pārcelšanas, pāriešanas uz citu sporta programmu un atskaitīšanas noteikumi

Iekšējās trauksmes celšanas kārtība

Informācija par trauksmes celšanu

E-klases (skolvadības sistēmas) lietošanas kārtība

Izglītojamo drošības noteikumi

Ētikas kodekss

Vardarbības un konfliktu novēršanas kārtība

PAR LĪDZFINANSĒJUMU AIZKRAUKLES NOVADA SPORTA SKOLĀ