Darba piedāvājums

Aizkraukles novada Sporta skola aicina darbā  LIETVEDI.

Nepieciešama iepriekšējā pieredze darbā lietvedības  programmās Zzdats.Visvaris, Lietvaris, Namejs.

Pilna likme, Euro 600.-

Darbs iespējams daļēji attālināti.

Tālrunis uzziņām 26338628, CV pa e-pastu sportask@inbox.lv

Aizkraukles novada Sporta skolas lietveža darba apjoms.

Pienākumi:

 1. Pārzināt un pildīt MK noteikumus par lietvedību, ievērot normatīvajos aktos noteiktās prasības apstrādājot dokumentāciju.
 2. Pārzināt iestādes dokumentāciju atbilstoši Lietu nomenklatūrai. Sekot dokumentu savlaicīgai apstrādei un izpildei.
 3. Nodrošināt informācijas apmaiņu ar Aizkraukles novada pašvaldību, Izglītības un Zinātnes ministriju un citām sadarbības iestādēm.
 4. Kārtot administratīvo saraksti, kontrolēt un saskaņot izpildes termiņus.
 5. Kārtot lietišķo, tehnisko vai cita veida saraksti, nododot informāciju izpildei.
 6. Kārtot un regulāri papildināt iestādes datu bāzi atbilstoši iestādes Lietu nomenklatūrai.
 7. Ievērot iekšējo normatīvo aktu prasības, kontrolēt to aktualitāti, sagatavot dokumentus (līgumus, vēstules, rīkojumus, aktus, izziņas u.c.).
 8. Pārzināt personāla pārvaldību iestādē atbilstoši Latvijas likumdošanai.
 9. Kārtot darbinieku un skolas audzēkņu personu lietas.
 10. Pārzināt un pildīt MK noteikumus par finanšu dokumentu noformēšanu.
 11. Strādāt programmās Namejs, Visvaris (Kadri, Madis), VIIS.
 12. Programmā Namejs reģistrēt visus saņemtos (lēmumus, rīkojumus, rēķinus, pavadzīmes, aktus u.c.) un nosūtītos dokumentus (vēstules, izziņas u.c.). Reģistrēt iestādē sagatavotos dokumentus (līgumus, rīkojumus, rēķinus, pavadzīmes, aktus u.c.).
 13. Programmā Visvaris personāla sistēmā Kadri regulāri ievadīt informāciju par darbiniekiem – rīkojumus par pieņemšanu darbā, atbrīvošanu no darba, rīkojumus par darba samaksas vai darba slodzes izmaiņām (tehniskajiem darbiniekiem), rīkojumus par atvaļinājumiem, rīkojumus par komandējumiem. Visiem rīkojumiem pievienot datnes.
 14. Programmā Visvaris darba laika uzskaites sistēmā Madis katru mēnesi un darbiniekiem aizejot atvaļinājumā, sagatavot, pārbaudīt un iesniegt darba laika uzskaites tabulu direktorei apstiprināšanai. Pēc apstiprināšanas tabulu nosūtīt grāmatvedībai.
 15. VIIS pārbaudīt un salīdzināt datus par audzēkņiem pirms personas lietu aizpildīšanas.
 16. Pārzināt un piedalīties materiālo vērtību gada inventarizācijas procesā.
 17. Kārtot iestādes arhīvu atbilstoši Arhīvu likumam un MK noteikumiem Nr.748. Regulāri pārbaudīt un  sakārtot dokumentus ilgtermiņa glabāšanai vai iznīcināšanai pēc glabāšanas termiņa beigām. Sagatavot un iesniegt nepieciešamos dokumentus arhīvā saskaņošanai.
 18. Pildīt citus ar direktores rīkojumu noteiktos uzdevumus.

 

 

Regulārā piemaksa (ja tāda ir) ____ % par:

      Nav.

 

About

View all posts by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *